Founders of Indian Institutions Arya Samaj Brahma Samaj Ramakrishna Mission

Founders of Indian Institutions Arya Samaj Brahma Samaj Ramakrishna Mission

Founders of Indian Institutions Arya Samaj Brahma Samaj Ramakrishna Mission: Dear aspirants Currentaffairsandgk.com team welcomes you. Here we have provided you the list famous fathers of India/Founders of great Indian Institutions like Arya Samaj, Brahma Samaj and Ramakrishna Mission etc,. for the social development or upliftment and politics of their time.

Founders of Indian Institutions Arya Samaj Brahma Samaj Ramakrishna Mission

Founders of Indian Institutions Arya Samaj Brahma Samaj Ramakrishna Mission

Name of the Founder Name of the Institution
Arya Samaj Swami Dayanand Saraswathi
Brahma Samaj Raja Ram Mohan Roy
Athmiya Sabha Raja Ram Mohan Roy
Pune Sewa Sadan Smt.Remabhai Ranade, G.K.Devdhar
Manavadharma Sabha Durgaram Manjaram
 Social Service League  N.M.Joshi
 Sewa Samithi  H.N.Kunsru
 Ramakrishna Mission  Swami Vivekananda
 Prarthana Samaj  Athmaram Pandurang
 Indian Brahma Samaj  Keshav Chandra Sen
 Thathwabodhini Sabha  Debendranatha Tagore
 Sewa Sadan  Bahuramji M.Malabari
 Sadharan Brahma Samaj  Shivananda Sashtri, Anand Mohan Bose
Dharma Sabha  Radhakanthadev
 Servants of India Society  Gopalakrishna Gokhale

Founders of Indian Institutions Arya Samaj Brahma Samaj Ramakrishna Mission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *