Founders of Famous Social Organizations in India

Founders of Famous Social Organizations in India

Ramakrishna Mission — Swami VivekanandaFounders of Famous Social Organizations in India

Social Service League — N. M. Joshi

Arya Samaj — Swami Dayanand Saraswati

Indian Brahma Samaj — Keshav Chandra Sen

Dharma Sabha — Radhakantha dev

Brahma Samaj — Raja Ram Mohan Roy

Thathwabodhini Sabha — Debendranatha Tagore

Theosophical Society — Madam H. P. Blavadski, Col. H. L. Olkott

Athmiya Sabha — Raja Ram Mohan Roy

Sewa Samithi — H. N. Kunsru

Pune Sewa Sadan — Smt. Ramabhai Ranade, G. K. Devdhar

Prarthana Samaj — Athmaram Pandurang

Servant of India Society — Gopal Krishna Gokhale

Manavadharma Sabha — Durgaram Manjaram

Sewa Sadan — Bahuramji M. Malabari

Deccan Educational Society — G. G. Agarkar, M. G. Ranade, V. G. Gibhongar

Comments are closed.